Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Deklaracja dostępności

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Stowarzyszenie zobowiązuje się do przestrzegania zapisów wynikających z Ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób

z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Odbiorcami działań Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu

są dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera.Dostępność architektoniczna


Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu na ul. Lelewela 13/6 (II piętro) we Wrocławiu.

• Siedziba Stowarzyszenia nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

• W budynku nie ma windy.

• w lokalu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

W związku z brakiem dostępności wszystkie porady udzielane są telefonicznie,

spotkania ich miejsce i godzina umawiane są w najmowanym lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 57 .

Stowarzyszenie jest najemcą lokalu na ul. Grabiszyńskiej 57 (parter) w którym prowadzone są zajęcia

dla dzieci i dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

Do lokalu są dwa wejścia jedno od klatki schodowej, drugie od ulicy z pozycji chodnika.

• Pomieszczenia w lokalu dostosowane są do poruszania się osobom na wózkach.

• W lokalu nie ma toalety przystosowanej dla osób na wózkach.

• W budynku oraz w siedzibie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego

• Przed budynkiem są miejsca parkingowe ogólnie dostępne.

• W lokalu nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint.


Dostępność cyfrowa


Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu zobowiązuje się zapewnić

dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.autyzm.wroclaw.pl.

Data publikacji strony internetowej:2009 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.09.06


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych:

• Większość dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy

dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki,

brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).

• Redaktorzy strony zobowiązują się by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

• Niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe

do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.


Dostępność informacyjno – komunikacyjna


Odbiorcy Stowarzyszenia nie wymagają zastosowania obsługi z wykorzystaniem

środków wspierających komunikowanie się, lub przez wykorzystanie

zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

Odbiorcy Stowarzyszenia nie wymagają instalacji urządzeń lub innych środków

technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM

lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Nie wszystkie wpisy oraz strony napisane są w tekście łatwym do czytania.

Stowarzyszenie zobowiązuje się, że nowe wpisy oraz strony, mówiące o prowadzonych

działaniach sporządzone będą w tekście łatwym do czytania:

• tekst prosty dla osób, które potrafią czytać

• zdjęcia, obrazy dla osób które nie potrafią czytać

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami,

komunikację z podmiotem w formie określonej w tym wniosku.


Dostęp alternatywny


Znając i szanując potrzeby, możliwości oraz ograniczenia,

wiemy, że odbiorcy Stowarzyszenia będą bardzo często potrzebowali dostępu alternatywnego:

• w postaci rodziców: w kwestiach pozyskania informacji o prowadzonych działaniach oraz

kwestiach organizacyjnych związanych z naborem do projektów czy działań.

• terapeutów: w kwestiach związanych z aktywnym udziałem w projekcie / działaniu

• dla podopiecznych Stowarzyszenia łatwiejszą formą pozyskania informacji jest kontakt

telefoniczny niż informacje zawarte w broszurach, plakatach czy na stronie internetowej.Osoba do kontaktu telefonicznego - Alicja Winiszewska 71/342 72 08

Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Winiszewska

e-mail : autyzm7@o2.pl, Telefon: 71/342 72 08

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie niedostępności, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia

w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie.

Jeśli zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie

nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Data publikacji deklaracji dostępności 06-09-2021