Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Cele statutowe

STATUT
Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu


S T A T U T Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu

Rozdział I Postanowienia ogólne
---------------------------------------
Art. 1 Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu zwane w dalszych postanowieniach Statutu - Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną, pomagającą rodzinie w rozwiązywaniu problemów osób autystycznych oraz rodzin, w których wychowują się dzieci o zachowaniach autystycznych.

Art. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3 Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania Stowarzyszenia jest Dolny Śląsk (województwa: legnickie, wałbrzyskie, jeleniogórskie i wrocławskie)

Art. 4 Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i ma osobowość prawną

Art. 5 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania

Art. 6 Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

Art. 7 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków: do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 8 Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.

Rozdział II Cele i środki działania
------------------------------------------

Art. 9 Celem Stowarzyszenia jest:


§1 Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwinięcie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.

§2 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.

§3 Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka Dziennego Pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych autystów.

§4 Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.

§5 Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

§ 6 celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność statutowa stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
-----------------------------------------------------
Art. 10

§1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto akceptuje niniejszy Statut.

§2 Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne, popierające materialnie lub organizacyjnie cele Stowarzyszenia.

§3 Członkiem honorowym Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub idei, do realizacji której powołane zostało Stowarzyszenie.


Art.11 Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnej deklaracji, opłacenia wpisowego ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia, i przyjęcia uchwałą Zarządu.

Art. 12 Do obowiązków członka zwyczajnego należą:

1. Podejmowanie działań wynikających z założeń programowych Stowarzyszenia.

2. Uczestnictwo w bieżących pracach Stowarzyszenia stosownie do uzdolnień i możliwości organizacyjnych.

3.Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Płacenie składek.

Art. 13

§1 Każdy członek zwyczajny ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo składania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia.

§2 Członek wspierający Stowarzyszenie korzysta ze wszystkich praw z wyjątkiem prawa wyborczego

§3 Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

Art. 14 Członkostwo wygasa przez:

1.Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich na okres przekraczający jeden rok.

3. Wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku:
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- naruszania w sposób rażący postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.

4.Rozwiązanie Stowarzyszenia.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
-----------------------------------------

Art. 15

§1 Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§2 Wybór władz Stowarzyszenia:

1. Wybory do władz Stowarzyszenia są jawne.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
3. W przypadku zmniejszenia w trakcie kadencji liczby członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Art. 16

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
2. Zmiany w statucie.
3. Wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej a także uchwalanie absolutorium dla władz.
6. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku.

§2 Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz do roku, nadzwyczajne na podstawie:

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej.
3. Żądania 10 członków Stowarzyszenia,

§3 Warunkiem ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie jest 50% obecność członków. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie w pół godziny po pierwszym i uchwały Zebrania są wówczas ważne bez względu na liczbę obecnych.

§4 Uchwały Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

§5 Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając pisemnie uczestników zebrania o jego terminie, miejscu i proponowanym programie.

Art. 17 Zarząd Stowarzyszenia

§1 Walne Zgromadzenie Członków wybiera Zarząd Stowarzyszenia w liczbie 5 - 9 osób.

§2 Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

§3 Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona, na wniosek Prezesa: wice prezesa, skarbnika i sekretarza.

§4 Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
3. Ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków oraz korzystanie z ofiarności publicznej.
4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
5. Przyjmowanie nowych osób fizycznych i prawnych w poczet członków w trybie art. 11
6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, grup roboczych itp. przydatnych do wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia.

§5 Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§6 Dla ważności podejmowanych czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków Zarządu Stowarzyszenia: Prezesa Zarządu i jego zastępcy lub sekretarza Zarządu.

§7 Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 18 Komisja Rewizyjna

§1 Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.

§2 Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Działalność finansową.
2. Zgodność uchwał Zarządu Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§3 Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu oraz:
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu i nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów, lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V Majątek i finanse Stowarzyszenia
--------------------------------------------
Art. 19
§1 Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dotacji władz państwowych i instytucji, nieruchomości i ruchomości.

§2 Stowarzyszenie, z zachowaniem odpowiednich przepisów, może korzystać z ofiarności publicznej, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.

§3 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Art. 20
§1 Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala na podstawie obowiązujących przepisów Walne Zgromadzenie Członków.

§2 .Dla ważności podejmowanych czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków Zarządu Stowarzyszenia: Prezesa i jego zastępcy lub sekretarza Zarządu.

§3 . W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w sprawie przekazania majątku.

§4 . Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia będą dokonane Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, większością 2/3 głosów przy obecności 50 % członków Stowarzyszenia.

Art.21
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.

Art. 22
1.Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
2.Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Art.23
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.