Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Deklaracja dostępności

  Wstęp deklaracji

  Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.autyzm.wroclaw.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2009-03-30.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  * Niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).

  * Niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.

  Redaktorzy strony zobowiązują się by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-06

  Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną, stanowiącą załącznik do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni.

  Dostępność architektoniczna:

  Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu na ul. Lelewela 13/6 we Wrocławiu.

  Siedziba Stowarzyszenia nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

  • W budynku nie ma windy.

  • w lokalu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

  W związku z brakiem dostępności wszystkie porady udzielane są telefonicznie,

  Siedziba dostępna jest listownie, mejlowo i telefonicznie.

  Spotykamy się na ul. Grabiszyńskiej 57/ parter we Wrocławiu .
  Żeby przyjechać tramwajem 4, 5 musisz wysiąść na przystanku Kolejowa albo Grabiszyńska
  Z przystanku do lokalu nr 57 jest 100 m
  Do budynku wejście od ulicy z pozycji chodnika
  Przed budynkiem są miejsca parkingowe ogólnodostępne

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
  Osobą kontaktową jest prezes Stowarzyszenia:

  e-mail: autyzm7@o2.pl,

  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 342 72 08.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury odwoławczej

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Winiszewska

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • O nas - informacja o działalności / tekst odczytywalny maszynowo  informacja o stowarzyszeniu tekst odczytywalny maszynowo  Kim jesteśmy?


  Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która prowadzi działania

  na rzecz osób ze spektrum autyzmu.  Korzystamy z dotacji przyznawanych przez:

  Gminę Wrocław

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Europejski Fundusz Społeczny

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/Narodowy Instytut Wolności


  Co robimy?

  Prowadzimy w ramach projektów zajęcia dla osób ze spektrum autyzmu nisko funkcjonujących, wysoko funkcjonujących i z zespołem Aspergera.

  Są to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne ,
  komunikacyjne,
  rozwój osobisty.

  Realizujemy kampanie społeczne, których celem jest uświadomienie społeczeństwu
  problemów osób z autyzmem.

  Jest to też forma rzecznictwa potrzeb osób z autyzmem i ich rodzin.

  Prowadzimy warsztaty, panele, szkolenia.

  Adresatami są rodzice, opiekunowie, kadra specjalistów, studenci, wolontariusze.

  W ramach Porozumienia Autyzm-Polska , którego jesteśmy członkiem współpracujemy z organizacjami , które wypracowują formy wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu.

  Gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia?

  Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu na ul. Lelewela 13/6 (II piętro) we Wrocławiu.

  W związku z brakiem dostępności wszystkie porady udzielane są telefonicznie.

  Spotkania ich miejsce i godzina umawiane są w najmowanym lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 57 .

  Możesz dojechać tramwajem 4,5,24,14 i wysiąść na przystanku

  Do lokalu są dwa wejścia jedno od klatki schodowej, drugie od ulicy z pozycji chodnika.

  • Pomieszczenia w lokalu dostosowane są do poruszania się osobom na wózkach.

  • W lokalu nie ma toalety przystosowanej dla osób na wózkach.

  • Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego

  • Przed budynkiem są miejsca parkingowe ogólnie dostępne.

  Jak się z nami skontaktować?

  Możesz zadzwonić pod numer telefonu: 71 342 72 08

  Możesz napisać maila na adres autyzm7@o2.pl
 • O nas - informacja o działalnośći / PJM
 • O nas - Informacja o działalności / tekst łatwy do czytania (ETR)

 • Klub "Po drodze" wznawia zajęcia

  Klub "Po drodze"
  wznawia zajęcia od 1 lutego 2018r.


  wtorki i czwartki od godz. 16-19.00
  grupa terapeutyczna i aktywności

  wtorki od godz, 16- 19.00
  grupa integracyjna

  miejsce
  ul. Głogowska 30

  Projekt finansowany przez Gminę Wrocław
 • Działania

  W 1988 roku z inicjatywy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego powstało przy TWK Koło Pomocy Dzieciom Autystycznym, a w 1992 roku z inicjatywy członków przekształciło się w Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu, organizacja pożytku publicznego obejmująca swoim zasięgiem Dolny Śląsk.

  Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wdrożenie projektu spójnej i systemowej pomocy osobom z autyzmem.

 • O nas

  DSA
  W 1988 roku z Inicjatywy Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Pedagogiki powołano Koło Pomocy Dzieciom Autystycznym przy TWK we Wrocławiu .W strukturach TWK zrzeszeni rodzice i specjaliści działali do 1992 roku w tym też roku z inicjatywy członków Koła powołano Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Uznaliśmy ,że warto powołać regionalną organizację ,która wówczas jako jedyna była rzecznikiem interesów osób autystycznych Wyszliśmy z założenia ,że łatwiej będzie nam działać na rzecz tej grupy niepełnosprawności powołując regionalną organizacje, niż jako oddział w tworzących się strukturach Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
  Dzisiaj wiadomo, że mieliśmy rację. Zdobyte doświadczenia w działalności społecznej w strukturze TWK pomogło nam poruszać się samodzielnie i przecierać ścieżki pomocy osobom autystycznym nie tylko z Wrocławia ,ale także województw wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Od początku stowarzyszenie było organizacją non-profit i tak jest do tej pory .Zarząd i wszyscy jego członkowie swoje funkcje pełnią społecznie. Założone cele i plany realizujemy konsekwentnie wdrażając kolejne ogniwa do systemu pomocy. W 2004 r. otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego mamy nadzieję, że prawa płynące z przyznanego statusu także wiarygodność i skuteczność którą wypracowaliśmy przez 25 lat pomoże nam realizować kolejne projekty, które wdrożone zamkną system pomocy osobom autystycznym od wczesnych lat życia po póĹşną dojrzałość.


  Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu jest od ponad 25 lat rzecznikiem interesów osób autystycznych i ich rodzin. Podejmuje działania mające na celu zmianę sytuacji osób z autyzmem w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia szansy na godne i społecznie użyteczne życie w atmosferze szacunku i zrozumienia.

  Więcej
 • Cele statutowe

  STATUT
  Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu


  Więcej
 • Władze

  Więcej
 • Deklaracja

  Więcej