Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Krok po kroku

Czym jest autyzm

Jest to zaburzenie rozwojowe, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie , zwykle przed upływem 30-36 miesiąca życia dziecka. Z najnowszych badań wynika, że powstaje ono wskutek oddziaływań różnorodnych czynników natury biologicznej.

O tym, że autyzm istnieje od dawna, wiemy… z bajek Bajki i opowieści ludowe sprzed setek lat świadczą o tym, że autyzm jest chorobą bardzo starą i nie musi mieć związku ze współczesną cywilizacją – czytamy w serwisie “News in science”.

Autyzm istniał na długo przed tym, nim go formalnie rozpoznano w 1943 r. – twierdzi dr Julie Leask z National Centre for Immunisation Research and Surveillance of Vaccine Preventable Diseases w Sydney. Wraz ze swymi współpracownikami przeanalizowała ona bajki z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Skandynawii.
W kilku ludowych historiach i baśniach znalazła wzmianki o dzieciach, które miały zostać podmienione przez wróżki. Wróżki zabierały rodzicom dzieci zdrowe, a zostawiały dzieci-odmieńców: dziwne i chorowite. “Ich opisy są bardzo podobne do opisów dzieci autystycznych” – zauważyła ekspert. – “Dzieci podmienione przez wróżki opisywano jako niewrażliwe, oporne wobec uczuć, nie przejawiające emocji, często płaczące albo milczące”.

Obecnie autyzm uważa się za chorobę neurologiczną, objawiającą się niezdolnością do tworzenia normalnych relacji społecznych, czynnościami rytualnymi i przymusowymi, zaburzeniami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Leask zauważa, że badane przez nią historie obejmują także instrukcje jak uniknąć kradzieży dzieci, jak sprawdzić czy dziecko jest rzeczywiście “odmieńcem”, jak kontrolować jego zachowanie. “Takie opowieści mogą być dla niektórych nienaukowych społeczności sposobem wyjaśnienia niepełnosprawności u dzieci i radzenia sobie z problemem. Są rodzajem przewodnika dla rodziców” – powiedziała badaczka.

Przypomniała też, że przyczyna autyzmu jest wciąż nieznana, choć próbowano ją wyjaśniać na wiele sposobów. “Teraz mamy pewien dowód, że autyzm nie jest po prostu +produktem+ środowiska, w jakim dziś żyjemy lub technologiii” – podkreśliła Leask. – “Wciąż jednak nie wiemy, czy te czynniki nie wpływają na predyspozycje pewnych osób do tej choroby”. Szczegóły w piśmie “Archives of Disease in Childhood”. żródło: www.niegrzecznedzieci.org.pl

Do rodziców

- Jeśli zaniepokoiło Cię coś w rozwoju dziecka
*Skontaktuj się ze swoim lekarzem i podziel się niepokojem
*Lekarz Cię uspokoi , mimo argumentów Ty nadal będziesz mieć wątpliwości
*Spróbuj jeszcze razNajlepiej umówić się na wizytę w wielospecjalistycznym ośrodku diagnostycznym i nie musisz mieć skierowania.

*Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,Wrocław ul.Lindego 19/21, tel. 071 355 63 61, 50-043 Wrocław

*Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży-Poradnia Zdrowia Psychicznego,Poradnia dla osób z Autyzmem Dziecięcym 51-116 Wrocław ul. Wołowska 9, tel. 071 352 84 12

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Białowieska 74 a, tel. 355 35 94, 54-235 Wrocław

*Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka SPZOZ, Al. Kasprowicza 64/66 tel. 071 323 64 09, 51-137 Wrocław

*Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii “CELESTYN” NZOZ, Mikoszów 27, tel. 071 395 81 01, 57-100 Strzelin

Możesz też zgłosić się do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania

Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) - autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera zgłoś się do ;

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 28, tel. 071 798 68 31
która dokonuje poszerzonej diagnozy i prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem z miasta Wrocławia. Powiaty milicki, wołowski, oławski, trzebnicki, strzeliński, oleśnicki, wrocławski zostały przekazane poradniom powiatowym przez Kuratorium Oświaty .

Zespoły orzekające powoływane przez dyrektora Poradni wydają orzeczenia:
*o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
*o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
*o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

oraz opinie:
*o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności/nieprawidłowości rozwojowych do podjęcia nauki w szkole.

Otrzymasz pomoc również w:

Zespole Szkół Nr 16 we Wrocławiu tel. 071 798 68 83
Pracowni Wspierania Rozwoju STIMULUS, bez względu na miejsce zamieszkania
www.stimulus.net.pl ,
Tel. 665 075 405Jeżeli Twoje dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to:

Złóż podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania do dyrektora poradni, która ją wydała lub do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza na zajęcia lub do Wydziału/organu odpowiadającego za edukację w miejscu zamieszkania. Dołącz otrzymaną opinię.

Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to:

Złóż podanie do Wydziału/organu odpowiadającego za edukację w miejscu zamieszkania, dołącz 2 egzemplarze orzeczenia celem uzyskania skierowania do placówki oświatowej: integracyjnej, masowej, specjalnej - zgodnie z zaleceniami Zespołu Orzekającego.

Kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych , jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
*18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej;
*21 roku życia - w przypadku gimnazjum;
*24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

Jeżeli masz wątpliwości i potrzebujesz szczegółowych wyjaśnień zadzwoń do doradcy metodycznego Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
Izabela Sokołowska –Zatorska
071 796 45 53


Możesz skorzystać z usług opiekuńczych lub/i specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym celu:

Zgłoś się do:

Ośrodka Pomocy Społecznej , Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu może przyznać usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także określa ich odpłatność wydając indywidualną decyzję administracyjną. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598). Z odpłatności są zwolnione osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jt.Dz.U. Nr 115, poz.728 z póĹşn. zm.). Odpłatność za godzinę usług wzrasta w zależności od wysokości dochodu.

Jeżeli Twoje dorosłe dziecko ma autyzm lub Zespół ASPERGERA, szukasz pomocy i wsparcia skontaktuj się z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu.
071 342 72 08 ,
autyzm7@o2.plpobierz ulotkę