Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

AutyzmAUTYZM JAKO PROBLEM SPOŁECZNY
Wg badań ostatnich lat przeprowadzonych w różnych krajach, autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju mogą stać się jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci.


CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE kod - 12C

Anna Szozda15 kwiecień 2011
abcautyzm.pl

Całościowe zaburzenia rozwoju, z angielskiego nazywane także PDD (pervasive developmental disorder), to grupa wrodzonych zaburzeń dotykających sfery motoryki, komunikacji i języka, percepcji. Choroby te same w sobie nie wpływają znacznie na długość życia, jednak utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Są nieuleczalne, ale przy wczesnym rozpoznaniu można dostosować edukację dziecka do jego potrzeb, co w znacznym stopniu ułatwi mu rozwój zdolności społecznych i językowych.

Całościowe zaburzenia rozwoju
Do całościowych zaburzeń rozwoju zalicza się obecnie:
• całościowe zaburzenia rozwoju, takie jak autyzm atypowy,
• autyzm wczesnodziecięcy,
• zespół Aspergera,
• zespół Retta,
• zespół Hellera.

Pierwsze trzy zaburzenia rozwoju są zaliczane do zaburzeń spektrum autyzmu. Oprócz tego, występują one częściej niż dwa ostatnie schorzenia.

Zaburzenia rozwoju - objawy

Wszystkie całościowe zaburzenia rozwoju mają pewne cechy wspólne:
• nietypowe użycie przedmiotów i zabawek,
• trudności w rozumieniu słów,
• trudności w mówieniu,
• problemy z nawiązaniem kontaktu z innymi ludĹşmi,
• brak naśladowania innych ludzi,
• niechęć do kontaktu fizycznego,
• niechęć do jakichkolwiek zmian,
• powtarzanie określonych ruchów.

Całościowe zaburzenia rozwoju w większości przypadków mogą być zdiagnozowane już w niemowlęctwie lub w pierwszych latach życia.

Autyzm atypowy - objawy

Atypowe zaburzenia autystyczne mogą mieć różne nasilenie objawów w zależności od konkretnego przypadku. Niektóre dzieci z takimi zaburzeniami nie potrafią mówić, inne budują poprawne zdania, choć wszystkie mają pewne problemy z komunikacją i nawiązywaniem kontaktu z innymi ludĹşmi, dzieci autystyczne różnią się także zachowaniem. Autyzm atypowy jest diagnozowany wtedy, kiedy nie można stwierdzić, że dziecko jest chore na autyzm wczesnodziecięcy lub zespół Aspergera, ale ma pewne charakterystyczne dla autyzmu deficyty rozwoju.

Autyzm wczesnodziecięcy - objawy

Możliwe objawy autyzmu wczesnodziecięcego to:

• opóĹşniona nauka mówienia,
• małomówność,
• powtarzalne ruchy,
• kompulsywne układanie przedmiotów,
• brak kontaktu wzrokowego,
• brak przyjemności związanej z bliskością,
• trudności w odróżnieniu “ja” od “ty”,
• trudności w rozpoznawaniu emocji innych,
• trudności w rozpoznawaniu ironii, metafor, dowcipów,
• trudności w stosowaniu komunikacji niewerbalnej,
• wąskie zainteresowania,
• nieumiejętność zmiany tematu rozmowy.

Zespół Aspergera - objawy

Zespół Aspergera to zaburzenie ze spektrum autyzmu. Osoby cierpiące na to zaburzenie mają jednak dużo mniejsze problemy z komunikacją niż osoby z innymi odmianami autyzmu. Rozwój umysłowy i funkcjonowanie także odbiega od typowego autyzmu.

Zespół Aspergera obejmuje objawy takie jak:

• problemy ze współpracą z innymi ludĹşmi,
• problemy z rozumieniem języka niedosłownego,
• zawężone zainteresowania,
• przywiązanie do rutyny,
• problemy z mimiką i niewerbalnym okazywaniem uczuć,
• brak kontaktu wzrokowego,
• unikanie bliskości fizycznej.
W porównaniu z typowym autyzmem, zespół Aspergera pozwala osobie chorej osiągnąć dużo więcej. Wiele osób z zespołem Aspergera osiąga sukcesy, a to przede wszystkim dzięki umiejętności skupienia się na jednym temacie czy problemie oraz inteligencji.

Zespół Retta - objawy

Zespół Retta , w odróżnieniu od pozostałych całościowych zaburzeń rozwoju, w większości przypadków występuje u dziewczynek. Oprócz tego, dotyka nie tylko rozwoju psychicznego, ale także fizyczności chorych.

Objawy zespołu Retta to:
• małe dłonie, stopy i głowa,
• niski wzrost,
• trudności w przełykaniu,
• trudności w chodzeniu,
• spastyczność (sztywność mięśni, przykurcze utrudniające
lub uniemożliwiające poruszanie się),
• bruksizm,
• napady padaczkowe,
• ataki paniki,
• powtarzalne ruchy dłoni,
• problemy z koordynacją ruchową,
• brak umiejętności komunikowania niewerbalnego,
• brak umiejętności mówienia.

Zespół Hellera - objawy

Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (CDD - childhood disintegrative disorder) zaczyna objawiać się najpóĹşniej ze wszystkich całościowych zaburzeń rozwoju. Między 2. a 4. rokiem życia dziecko traci nabyte już umiejętności motoryczne, językowe i społeczne. Objawy przypominają autyzm dziecięcy, jednak w przypadku autyzmu dziecko rodzi się już z pewnymi objawami. W zespole Hellera dziecko do 2.-4. roku życia rozwija się najzupełniej normalnie, a w pewnym momencie dość szybko traci swoje umiejętności, choć może to trwać do 10. roku życia. Charakterystycznym objawem są także halucynacje.


Całościowe zaburzenia rozwoju (CZR; pervasive developmental disorder, PDD) – kategoria diagnostyczna obejmująca rozległe nieprawidłowości rozwojowe, które zaburzają podstawowe funkcje psychiczne, m.in. uwagę, motorykę, percepcję, wpływające na czynności społeczne i rozwój języka. Mówiąc o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, należy podkreślić różnorodność ich objawów. Każda z osób dotkniętych CZR wykazuje inne spektrum autyzmu. zajrzyj
Autyzm dziecięcy to jedno z najgłębszych zaburzeń w rozwoju . Dotyka wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka i może być przyczyną ciężkiej postaci niepełnosprawności. Zgodnie z aktualna wiedzą, traktowany jest jako problem, mający podłoże neurobiologiczne. Rozpoznaje się go na podstawie kryteriów, odwołujących się do listy objawów widocznych w zachowaniu dziecka. W obowiązującej w Polsce klasyfikacji opracowanej prze Światową Organizację Zdrowia WHO za podstawę rozpoznania przyjęto równoczesne występowanie symptomów z trzech grup:

- Nieprawidłowości w rozwoju społecznym

- Trudności w komunikowaniu się, zarówno słownym, jak i niewerbalnym

- Obecność sztywnych, powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowań, aktywności lub zainteresowań.

Używane często terminy “spektrum zaburzeń autystycznych” lub, “całościowe zaburzenie rozwoju” mają szersze znaczenie i odnoszą się do całej grupy zaburzeń. Obejmują oprócz autyzmu dziecięcego, także autyzm atypowy, Zespół Aspergera i inne pokrewne syndromy.

Znane obecnie metody terapii autyzmu pozwalają, w większości wypadków, osiągnąć dużą poprawę funkcjonowania dziecka i w sposób znaczący zmniejszyć lub nawet uniknąć niepełnosprawności, będącej jego skutkiem. Warunkiem koniecznym jest bardzo wczesne rozpoznanie problemu, co jest punktem wyjścia do podjęcia specjalistycznego i intensywnego postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego.


W poszukiwaniu wsparcia-Synapsis
środa, 30 marca 2011
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu

Liczba dzieci i osób dorosłych chorujących na autyzm ciągle rośnie – dotyczy to każdego kraju, każdej grupy etnicznej i społecznej. Co prawda, problem autyzmu jest coraz bardziej uznawany przez opiekę zdrowotną oraz środowiska naukowe, jednak świadomość społeczna dotycząca tego zaburzenia nadal pozostaje niska. Obchodzony co roku Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu nabiera coraz większego znaczenia, zachęcając do działania i niesienia pomocy.

Dzieci i osoby dorosłe cierpiące na autyzm stają przed różnymi wyzwaniami związanymi z napiętnowaniem i dyskryminacją, jak również utrudnieniami w uzyskaniu pomocy. Ponadto, wielu z nich musi pokonywać różne przeszkody w codziennym życiu. Zdecydowanie zbyt duża liczba osób z autyzmem cierpi z powodu silnej dyskryminacji, nadużyć, czy społecznej izolacji. Jest to łamanie fundamentalnych praw człowieka.
Autyzm jest złożonym zaburzeniem. Jednak w wielu przypadkach wczesne podjęcie leczenia może przynieść rezultaty. Dlatego też podnoszenie społecznej świadomości w kwestii rozpoznawania symptomów autyzmu oraz podejmowanie leczenia jak najwcześniej, jest bardzo ważne.

Kluczowe znaczenie ma również wsparcie rodziców, tworzenie miejsc pracy, które uwzględniają umiejętności i mocne strony osób z autyzmem. Ważna jest również poprawa systemu edukacji publicznej, aby był lepiej przystosowany do potrzeb uczniów z autyzmem.
Podejmowanie takich kroków będzie korzystne dla całego społeczeństwa, wesprze nie tylko osoby cierpiące na autyzm ale także ich bliskich i otoczenie, w którym przebywają. Jak powiedziała matka dziecka z autyzmem, “Moja córka przeszła daleką drogę, jednak dla mnie ta droga była jeszcze dłuższa”.
Razem pokonajmy tę drogę dla stworzenia bardziej troskliwego świata dla wszystkich ludzi.
Ĺšródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.AUTYZM BARDZIEJ POWSZECHNY
Ludzie często zastanawiają się jak bardzo powszechny jest autyzm? Naukowcy do tej pory sadzili, iż częstość występowania spektrum zaburzeń autystycznych u amerykańskich dzieci wynosi 1 na 150 dzieci, natomiast nowe badania rządowe wyliczyły, iż częstość ta raczej wynosi około 1 na 91 dzieci.więcejLICZENIE
Rozpoczyna się liczenie osób z autyzmem ONZ wzywają do szerzenia informacji o tym zaburzeniu, które pojawia się coraz częściej we wszystkich rejonach świata. W krajach zachodnich zaburzenia autystyczne o różnym nasileniu diagnozowane są średnio u co 150-go lub nawet u co setnego rodzącego się dziecka. To znacznie więcej niż jeszcze 20 lat temu, toteż eksperci mówią o globalnym kryzysie. Nie wiadomo czy autyzm wywołują zmiany genetyczne, czy czynniki środowiskowe; nie jest też pewne, czy wzrost liczby zachorowań jest rzeczywisty, czy też w ostatnich latach po prostu poprawiła się diagnostyka. Tymczasem w Unii Europejskiej rozpoczyna się liczenie osób z autyzmem. Jeden z szefów projektu dr Alvaro Ramirez z pozarządowego Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego w Brukseli powiedział, że obecnie jest przygotowywany program pilotażowy, który obejmie sześć lub siedem krajów w tym Polskę.
Najważniejszy okres liczenia przypadnie na lata 2011-2013. Szacunki wskazują, że w Polsce na zaburzenia autystyczne może cierpieć nawet dwieście tysięcy osób; na całym świecie kilkadziesiąt milionów. Chorzy na autyzm mają kłopoty z uczeniem się i kontaktami międzyludzkimi, często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw czy skutków swoich zachowań. Eksperci podkreślają, że wiedza i lekarzy i społeczeństw jest niewystarczająca, a kluczowa w leczeniu autyzmu jest wczesna diagnoza i intensywna terapia. Według ONZ, autyzm jest jednym z najgroĹşniejszych problemów zdrowotnych świata obok takich chorób jak cukrzyca, rak czy AIDS.

rr, Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)1.TEORIA AUTYZMU-NEURONY Naukowcy od lat starają się odkryć przyczyny autyzmu. Obecnie nie ma jednoznacznego wytłumaczenia nieprawidłowego zachowania dzieci. Wielkim odkryciem mogą okazać się neurony lustrzane, być może odpowiadające za ich upośledzenie.czytaj więcej2.NEURONY LUSTRZANE odpowiedzialne za empatię? Chyba każdy zastanawiał się kiedyś w swoim życiu, w jaki sposób odczuwamy empatię i dlaczego czasem czujemy się, jakbyśmy potrafili czytać w myślach drugiej osoby, a ona w naszych. Być może na to pytanie odpowie teraz nie filozofia, ale medycyna.czytaj więcej3. NEURONY NAŚLADOWNICTWA Lustrzane neurony, komórki znajdujące się w naszym mózgu, są odpowiedzialne za naśladowanie czynności, zdolność czytania cudzych myśli i wczuwania się w nastroje innych osób. Niedawno biologom z University of California w Los Angeles po raz pierwszy udało się dowieść, że neurony te istnieją również w ludzkim mózgu.czytaj więcej4. AUTYZM A PŁEĆ Związek zachorowania na autyzm z płcią od dawna stanowi przedmiot intensywnych badań naukowych. Wraz z upływem czasu pogłębia się nasza wiedza dotycząca genetycznego podłoża choroby, wciąż pojawiają się jednak nowe pytania. Jedną podstawowych kwestii spornych jest ustalenie czy za autyzm u kobiet i u mężczyzn odpowiadają te same geny.czytaj więcej


5. TEORIA AUTYZMU-GENY
Efekt? Udało się zidentyfikować nieznane dotychczas zmiany genetyczne towarzyszące autyzmowi. Chodzi o rzadkie warianty sekwencji DNA, które znajdują się w genomie niespełna 1 procentu wszystkich ludzi. Dzieci z tym zaburzeniem mają ich średnio o 19 proc. więcej niż zdrowe. Być może właśnie dlatego nie rozumieją sygnałów będących podstawą komunikacji społecznej – np. kontaktu wzrokowego; inaczej odbierają obrazy, dĹşwięki, dotyk; często są nadwrażliwe na hałas, światło, zapach. więcej


6. TEORIA BIOMEDYCZNA
Teoria, że autyzm jest wywoływany przez wpływ mikroorganizmów pasożytniczych oraz opioidy mleka i pszenicy nie pozostaje w sprzeczności z wynikami badań biomedycznych i biologicznych w zakresie autyzmu oraz odkryć w zakresie neuroanatomii, które potwierdzają występowanie nietypowych zmian w badaniu EEG u dzieci z autyzmem jak również zmian w strukturze mózgu. U dzieci z autyzmem odkryto również nieprawidłowości biologiczne. czytaj więcej


7. METABOLIZM A AUTYZM
Pfeiffer Treatment Center w Nowym Orleanie, reprezentowane przez m.in. Williama Walsha odkryło, że defektywne funkcjonowanie proteiny MT (metallothionein) jest znamienną cechą autyzmu. Rezultatem nieprawidłowego jej działania (najprawdopodobniej uwarunkowanego genetycznie) jest uszkodzenie mózgu i ekstremalna wrażliwość na toksyczne metale i inne zanieczyszczenia środowiskowe.czytaj więcej8. NOWA KLASYFIKACJA ZABURZEŃ
Już teraz lekarze ostrzegają: jeżeli nowa klasyfikacja wejdzie w życie, każdy będzie mógł się stać pacjentem. O swoich obawach piszą na łamach “Journal of Mental Health”. – Dokument ten prowadzi do zawężenia pojęcia tego, co w ludzkim zachowaniu jest normą – uważa dr Til Wykes z Instytutu Psychiatrii Kings College London. czytaj

9. NEUROBIOLOGIA A PSYCHOLOGICZNE TEORIE AUTYZMU
Jak dotąd sformułowano wiele psychologicznych teorii autyzmu, z których te powszechnie przyjęte skupiają się głównie na zaburzeniach funkcji poznawczych osób z ASD. U podłoża każdej z nich leżą nieprawidłowości w rozwoju mózgowia zarówno w okresie pre- jak i postnatalnym.
czytaj więcej


10. METODA LECZENIA CZY SZANSA DLA AUTYSTÓW ?
Tarapia komórkami macierzystymi w klinice XCell-Center jest alternatywną metodą nie stosującą leków, skupiającą się na fizycznych zmianach w mózgu, która może polepszyć jakość życia dziecka autystycznego. Polepszenie jakości życia dziecka często idzie w parze z polepszeniem jakości życia rodziców i rodzeństwa. W testach pilotowych wykonanych u 10 pacjentów dotkniętych autyzmem, ponad 70% badanych wykazało poprawę więcej11.PRZEŚWIETLENIE I WSZYSTKO JASNE
Naukowcy z USA i Wielkiej Brytanii rozwijają nowe technologie obrazowania mózgu. Niedługo znacznie szybciej będzie się diagnozować skomplikowane zaburzenia neurologiczne.Autyzm i zespół Aspergera to zaburzenia, które trwają całe życie. Stopień zaburzenia może być różny, od niemal niezauważalnych objawów do upośledzenia umysłowego. Osoby z autyzmem / z. A. mają trudności z budowaniem relacji społecznych, kłopoty z komunikacją werbalną i niewerbalną, często mają obsesyjne, wąskie zainteresowania. więcej12.KOMÓRKI MACIERZYSTE W LECZENIU AUTYZMU- okiem naukowca
Na stronie Pomagamy Szymkowi znalazłam wpis na temat komórek macierzystych w terapii dzieci z autyzmem. Poniżej będę krytykować wiele elementów związanych z ,,leczeniem” komórkami macierzystymi autyzmu. Nie jest to jednocześnie krytyka skierowana do Rodziców Szymonka, ponieważ wierzę, że tekst opublikowali w najlepszej wierze, chcąc przybliżyć temat innym rodzicom dzieci z autyzmem. I dobrze, że opublikowali, bo informacje szerzyć trzeba. Ale jako biolog przeprowadzę dyskusję nad słusznością metody i informacji o niej podanych, ponieważ podejrzewam, że zostały one uzyskane ze stron ją reklamujących. więcej13.AUTYZM U NIEMOWLĄT
Carmen udostępniła wszelkie możliwe próbki biologiczne i zgodziła się prowadzić dzienniki, w których skrupulatnie zapisywała wszystko co zjadła, zainhalowała lub wtarła w skórę. Badacze byli nawet obecni podczas narodzin jej drugiego syna, Emilia. Ze szpitala wyszli z próbkami tkanek, łożyska i pierwszego kału dziecka. Obecnie rodzina objęta jest kolejnym badaniem. To część zakrojonego na wielką skalę projektu, który ma pomóc w wykrywaniu objawów autyzmu u zaledwie półrocznych niemowląt (obecnie wiarygodną diagnozę stawia się dopiero w wieku dwóch lat). więcej14.INTRYGUJĄCE WNIOSKI
Każdy z nas mógłby mieć fenomenalną pamięć do liczb, obrazów albo dĹşwięków. Trzeba tylko trochę uszkodzić mózg.Do takiego wniosku doszli naukowcy prowadzący badania nad ludĹşmi autystycznymi oraz pacjentami cierpiącymi na zaniki pamięci. Autyzm jest tajemniczą chorobą, której przyczynę naukowcy usiłują poznać od kilkudziesięciu lat. Występuje ona znacznie częściej u chłopców niż u dziewcząt. Ujawnia się często we wczesnym dzieciństwie. więcej15. DLACZEGO CHŁOPCY
Lekarze z Hospital for Sick Kids w Toronto zidentyfikowali kolejny gen odpowiedzialny za autyzm. Może to pomóc w wyjaśnieniu przyczyn częstszego u chłopców niż u dziewczynek występowania tej choroby. W artykule opublikowanym na stronach internetowych Science Translational Medicine, uczeni z Hospital for Sick Kids (jednego z najlepszych szpitali dla dzieci), a także z Centre for Addiction and Mental Health opisali szczególne zmiany na chromosomie X, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia autyzmu. więcej16.ASPERGER A AUTYZM
Zaburzenia spektrum autystycznego są coraz powszechniej diagnozowanymi przypadłościami wśród dzieci. Swym zasięgiem występowania autyzm obejmuje 1,5 miliona przypadków w samych Stanach Zjednoczonych, w tym ok. 0,5 miliona to dzieci, głównie chłopcy. W Polsce, wg danych z wiosny 2006 roku szacuje się występowanie autyzmu wśród ok. 30 tys. osób (w tym ok. 20 tysięcy dzieci i 10 tysięcy dorosłych). I, choć trudno do końca wykluczyć, że wzrastająca liczba przypadków diagnozy nie jest efektem zwiększenia się świadomości istnienia choroby samych diagnostów, autyzm jest coraz bardziej palącym problemem społecznym. więcej


17.DEFICYT TEORII UMYSŁU
Przez wiele lat sądzono, że autyzm jest zaburzeniem funkcji psychicznych o podłożu nieorganicznym. Współcześnie wiele faktów przemawia za tym, że autyzm spowodowany jest defektem ośrodkowego układu nerwowego, choć dotychczas nie udało się zidentyfikować konkretnego uszkodzenia struktur mózgu. Defekt ten sprawia, że osoby autystyczne nie mają świadomości własnych procesów myślowych i nie potrafią wyobrazić sobie, ani zrozumieć, co może dziać się w umyśle drugiego człowieka. więcej


18.AUTYZM A CHOROBA PSYCHICZNA
O mechanizmach autyzmu dowiemy się wszystkiego dopiero wówczas, kiedy do końca poznamy budowę i pracę ludzkiego mózgu. Wiadomo, że autyzm jest niejednorodny, ma różne przyczyny, które w różnych przypadkach mają znaczenie decydujące. Są wśród nich również czynniki genetyczne, ale w większości przypadków nie są one determinujące, lecz usposabiające do pojawienia się tego zaburzenia. U dzieci z problemami zdrowotnymi częściej następuje załamanie rozwoju, regres, dlatego musimy zwracać baczną uwagę na stany zapalne, kłopoty po antybiotykach itd. wiecej


19. ASPERGER - ZACHOWANIE
Naukowcy z Danii i Wlk. Brytanii odkryli, że w testach niewerbalnych dorośli z zespołem Aspergera (zaburzenie ze spektrum autyzmu) nie przewidują spontanicznie zachowań innych osób, tak jak czynią to zwykle osoby dorosłe czy dwuletnie dzieci. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Science stoją w jaskrawym kontraście z obserwacjami, które pokazują, że osoby z zespołem Aspergera z powodzeniem przechodzą podobne testy w formie werbalnej, co sugerowałoby, że tego typu pacjenci są w stanie wypracować obejścia dla niektórych ograniczeń neurologicznych. więcej


20.RDI - PROGRAM ROZWOJU RELACJI
Podstawowym celem RDI™ jest stworzenie relacji uczestnictwa prowadzonego UP (z ang. Guided Participation) pomiędzy dzieckiem a jego opiekunem (rodzicem, terapeutą, nauczycielem), która umożliwi rozwój kompetencji w coraz bardziej złożonych warunkach. więcej


21. TWÓRCA RDI dr STEVE GUTSTEIN
Dr. Steve Gutstein – twórca RDI Kiedy tworzyłem Relationship Development InterventionÂŽ Program, chciałem zmiany postrzegania tego, jak możemy i powinniśmy działać w świecie Autyzmu jako przewodnicy i facylitatorzy. Przede wszystkim chciałem pokazać, że jest to możliwe, poprzez skonstruowanie oraz prześledzenie małych, coraz bardziej złożonych kroków rozwojowych więcej


22.EFT-CO TO ZA METODA I DLA KOGO
Mam 15 letnia córkę Kasię,dziecko wysoko funkcjonujące z objawami autyzmu.Jej wysoki poziom funkcjonowania polega na tym, że ona posługuje się językiem oraz uwielbia próbować i komunikować się:jest autystyczna ponieważ jest niezdolna do prawidłowego odbierania komunikatów. więcej23.SZCZEPIONKI - EPILOG
To koniec historii, która rozpoczęła się 13 lat temu. Historii o przerośniętych ambicjach, wielkich pieniądzach i jeszcze większych oszustwach. Historii, która miała jednego głównego bohatera, choć kłamstwem byłoby stwierdzić, że bohater był w swoich poczynaniach osamotniony. Historii lekarza, który przekonał wielu rodziców, że szczepionka na odrę, świnkę i różyczkę (zwana MMR) wywołuje u dzieci autyzm. wiecej


24. MOCNE STRONY AUTYZMU. ZESPÓŁ ASPERGERA
“Nie jestem czarny ani biały, nie jestem obcokrajowcem... Po prostu mam inny umysł, inny mózg, to wszystko....”. Cytat ten pochodzi z filmu dokumentalnego w reżyserii Jennifer Venditti: “Billy the Kid” (2007). Billy ma siedemnaście lat, jest licealistą, uczniem szkoły publicznej i ma zespół Aspergera, który należy do zaburzeń z kręgu autyzmu. czytaj więcej


25.DIETA W LECZENIU AUTYZMU
Diety są powszechnie stosowanym w Polsce leczeniem (Wiele osób nie akceptuje słowa ,,leczenie" w kontekście autyzmu, ponieważ nie jest on chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Nie ma tu jednocześnie miejsca na dyskusję w tym temacie, dlatego pozostańmy przy terminie leczenie) wobec dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).więcej
diagnostyka
zasady ustalania diet


26. ZESPÓŁ ASPERGERA
Zespół Aspergera (ZA, F84.5), podobnie jak autyzm dziecięcy, należy do całościowych zaburzeń rozwojowych (F84) zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. I podobnie jak autyzm charakteryzuje się nieprawidłowościami w obrębie interakcji społecznych, komunikacji oraz wzorców zachowań i zainteresowań. Od autyzmu dziecięcego różni się przede wszystkim brakiem niepełnosprawności intelektualnej i brakiem opóĹşnienia rozwoju mowy (rozpoczynania używania przez dziecko najpierw słów przed 2 rokiem życia, a póĹşniej łączenia słów w zwroty przed 3 rokiem życia). czytaj


27.ZDARZYŁO SIĘ PRZEBUDZENIE oglądaj

28. KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA-naukowa czy?
...Wreszcie w 2006 r. pedagog Renata Borowiecka zwątpiła w skuteczność kinezjologii i zgłosiła się do Komitetu Neurobiologii PAN z prośbą o ekspertyzę jej naukowej wartości. Prof. Anna Grabowska, ekspert w dziedzinie badań mózgu, wspomina, że gdy zajrzała do materiałów promujących tę metodę, nie mogła uwierzyć, że w środku Europy w XXI w. można publikować podobne herezje. czytaj

29.CO CHCECIE WIEDZIEĆ O AUTYZMIE- Michał Wroniszewski
Medical Tribune 8 grudnia 2010r. czytaj

30. AUTYZM CORAZ CZĘSTSZY
...Autyzm to skomplikowane zaburzenie układu nerwowego. Terminu tego używa się również w znaczeniu potocznym, mówiąc o kimś, że zachowuje się autystycznie, tzn. odwraca od świata zewnętrznego i pogrąża się we własnym, niewiele się odzywa, stanowiąc dla otoczenia zagadkę. Słowo autyzm pochodzi od greckiego "autos" oznaczającego "własne ja". Dziś wiemy, że autyzm to zaburzenie rozwoju mózgu i na ogół manifestuje się w trzech sferach: czytaj więcej

31. AUTYZM A ZABURZENIA POKARMOWE
U dzieci cierpiących na zaburzenia autystyczne obserwuje się zwiększoną ilość chronicznych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Obejmują one niespecyficzne zapalenia jelita grubego, przerost tkanki limfoidalnej w obrębie jelit, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia, wymioty, biegunki, refluks. więcej

32.PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA
...Kiedy na świat przychodzi dziecko, rodzice od początku zabiegają o to, by noworodkowi było jak najlepiej – karmią, przewijają, uspokajają, noszą na rękach. Bezustannie towarzyszą im też obawy i wątpliwości, czy ich pociecha rozwija się w sposób prawidłowy, czy nie prezentuje jakichś odchyleń od norm przewidzianych na danym etapie wiekowym. więcej

33. OBJAWY AUTYZMU U DWULATKA
...Autyzm u dzieci to grupa zaburzeń, które wpływają na zdolność komunikowania się, utrzymywania kontaktów społecznych i okazywania emocji. Objawy autyzmu są zwykle widoczne u dwuletnich dzieci, dlatego tak istotne jest ich wczesne rozpoznanie. Im szybciej rodzice zauważą niepokojące symptomy, tym wcześniej można zacząć leczenie. Pierwsze oznaki schorzenia u dzieci mogą dać o sobie znać nawet u 6-miesięcznych niemowląt. Jednak każde dziecko jest inne, dlatego nie wszystkie objawy muszą wystąpić u dziecka, by zdiagnozować autyzm. więcej

34.OPÓĹšNIONY ROZWÓJ MOWY
...OpóĹşniony rozwój mowy dziecka to częsta przyczyna zmartwień rodziców, którzy zachodzą w głowę, dlaczego ich pociecha nie rozmawia z rówieśnikami, nie inicjuje kontaktów słownych, posługuje się głównie gestami, prezentuje mały zasób słownictwa albo nie mówi wcale. Nie zawsze jednak opóĹşnienia w nabywaniu zdolności językowych muszą oznaczać patologie funkcjonowania szkraba. Brak mowy albo opóĹşniony rozwój mowy mogą świadczyć o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Jak przebiega rozwój zdolności werbalnych u dzieci i kiedy zacząć się niepokoić? więcej

35. JAK POMAGAJĄ RODZICE zobacz

36 KLUCZ DO AUTYZMU
Setki niewielkich zmian w naszym DNA odpowiadają za częste zaburzenia rozwoju umysłowego Wyniki najnowszych badań nad genetyką osób autystycznych wskazują, że mechanizm powstawania tej choroby jest bardzo złożony. Nie jeden, dwa lub nawet kilka defektów przyczynia się do pojawienia się tzw. spektrum autystycznego – trudności w komunikacji, zachowaniach społecznych czy zaburzeń mowy. Jak twierdzą naukowcy, autorzy trzech niezależnych analiz publikowanych dziś w piśmie "Neuron", za uaktywnienie się autyzmu odpowiadają dziesiątki, a może nawet setki różnych mutacji genetycznych.więcej


37. ODPORNOŚĆ AUTYSTYKÓW
Układ odpornościowy dzieci z autyzmem, poważnym zaburzeniem w rozwoju mózgu, zachowuje się nietypowo, w porównaniu z układem odporności zdrowych dzieci, reaguje na przykład słabiej na obecność bakterii. Wyniki badań, o których informuje serwis internetowy "EurekAlert", zostały zaprezentowane przez amerykańskich naukowców więcej

38.MUTACJE W GENACH
u osób z chorobami spektrum autystycznego i upośledzonych umysłowo występują mutacje w genach SHANK2 i IQSEC2 - informują naukowcy z Niemiec i Australii w dwóch niezależnych pracach na łamach tygodnika "Nature Genetics" więcej

39. SEKRETYNA NIE JEST SKUTECZNA
Ostatnie z serii badań nad sekretyną, zainicjowane przez Krajowy Instytut Badań nad Rozwojem i Zdrowiem Dziecka (NICHD - National Institute of Child Health and Human Development), nie przyniosły rezultatów, które potwierdzałyby zalety tego hormonu trawiennego w łagodzeniu objawów autyzmu dziecięcego. więcej

40.WYDAWNICTWA O AUTYZMIE więcej
tutaj też

41.ICH ŚWIAT JEST DOSŁOWNY
...brutalnie nazywają rzeczy po imieniu, potrafią zadać wprost najbardziej intymne pytanie i oczekują jasnej odpowiedzi. - Nie odczytują konwencji społecznych, które są dla nas oczywiste - tłumaczy Maria Marczyk. - Że wypada popatrzeć w oczy, kiedy podaje się komuś rękę, przemilczeć czyjąś niezwykłą cechę fizyczną, żeby nie sprawić tej osobie przykrości. Jednocześnie pewnych rzeczy w ogóle nie umieją nazwać, między innymi swoich własnych uczuć. przeczytaj

42. AUTYZM- WYZWANIE
czytaj całość

43.CECHY TWARZY DZIECI Z AUTYZMEM
...Naukowcy odkryli cechy wyróżniające twarze dzieci autystycznych. Wiedza ta może przyczynić się do lepszego zrozumienia Ĺşródeł spektrum autyzmu - informuje pismo "Molecular Autism". więcej

44.CORAZ BLIŻEJ PRZYCZYN AUTYZMU
Amerykańscy naukowcy znaleĹşli się o krok bliżej wyjaśnienia przyczyn autyzmu. O nowych badaniach pisze na swoim portalu internetowym prestiżowy tygodnik naukowy Nature. więcej

45.NAUKOWA OCENA TERAPII
Etiologia znacznej części najbardziej kosztochłonnych chorób neurologicznych i psychiatrycznych związana jest ze zmienionym funkcjonowaniem synaps powodowanym mutacjami albo innego rodzaju zmianami funkcji białek synaptycznych w centralnym układzie nerwowym. Wśród chorób o etiologii ściśle związanej z zaburzeniami funkcjonowania synapsy są autyzm oraz upośledzenie umysłowe.
więcej

46.AUTISM SPECTRUM DISODERS
To, jak dobrze będzie sobie radzić w życiu dana osoba, zależy od kilku czynników, m.in. od ilorazu inteligencji, nasilenia zaburzeń, nabytych umiejętności komunikowania się z otoczeniem (prognozy są lepsze, jeśli dochodzi do rozwoju mowy przed ukończeniem przez dziecko 5 lat). czytaj

47.AUTYZM ZAPISANY W GENACH
Wyniki najnowszych badań nad genetyką osób autystycznych wskazują, że mechanizm powstawania tej choroby jest bardzo złożony. Nie jeden, dwa lub nawet kilka defektów przyczynia się do pojawienia się tzw. spektrum autystycznego – trudności w komunikacji, zachowaniach społecznych czy zaburzeń mowy. Jak twierdzą naukowcy, autorzy trzech niezależnych analiz publikowanych dziś w piśmie "Neuron", za uaktywnienie się autyzmu odpowiadają dziesiątki, a może nawet setki różnych mutacji genetycznych. czytaj całość


48.BARTEK TOPA nie przesadza
Maciek ma autyzm. Bartek jest aktorem. Maciek nie umie wyjaśnić swojego problemu, dlatego Bartek Topa wziął na siebie tę rolę. Kilka razy spotykał się z Maćkiem i terapeutami by jak najlepiej poradzić sobie z zadaniem aktorskim. Organizatorami akcji, która rozpoczęła się od udziału Bartka w Pytaniu na śniadanie, są; Fundacja SYNAPSIS, reżyser filmowy Tomasz Wlaziński oraz aktor Bartłomiej Topa. Jej celem jest przybliżenie problemu autyzmu i zwrócenie uwagi na to, że wśród nas żyją osoby, które odbierają świat inaczej.zobacz i przeczytaj49.TERAPIA BEHAWIORALNA W AUTYŻMIE
Behawioryzm jest jedną z najszerzej dyskutowanych koncepcji psychologicznych i terapeutycznych. Od momentu opisania jej fundamentów po raz pierwszy przez B.F. Skinnera, który zdefiniował i opisał elementy uprzednio już znanego prawa efektu- zbudowanego z kolei przez E.L. Thorndike, na bazie klasycznej pawłowowskiej teorii warunkowania, nieustannie wzbudza kontrowersje i sprzeciwy w środowisku psychologów i pedagogów.więcej


50.ZESPÓŁ ASPERGERA W UJĘCIU RODZINNYM
Ze względu na pewne różnice pomiędzy zespołem Aspergera a innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, stwierdzono, że nie stanowi on jedynie zespołu objawowego w spektrum tych zaburzeń i niewiele ponad dekadę temu [3] został po raz pierwszy wprowadzony do DSM-IV jako kategoria diagnostyczna. Pomimo że jest stosunkowo nową jednostką nozologiczną, rozpoznaje się go coraz częściej. więcej

51.OPIS PRZYPADKU - ASPERGER
Część autorów uznaje zespół Aspergera za łagodniejszą formę autyzmu, nie traktując go jako odrębnej jednostki nozologicznej. U osób z zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i deficyty w kontaktach i umiejętnościach społecznych oraz powtarzające się lub uporczywe zachowania. Celem pracy jest wykazanie trudności związanych z różnicowaniem zespołu Aspergera od innych jednostek więcej

52.NOWE BADANIA
"Te badania pokazują, że dzięki wykorzystaniu obrazowania tensora dyfuzji możemy zidentyfikować pacjentów ze stwardnieniem guzowatym, u których istnieje równocześnie spektrum autyzmu" - mówi dr Mustafa Sahin, jeden z autorów artykułu.czytaj


53.CZY MOŻNA WYROSNĄĆ Z AUTYZMU
Badania naukowe przeprowadzone przez naukowców z Massachusetts w USA sugerują, że część osób, u których w dzieciństwie zdiagnozowano autyzm, nie wykazuje jego cech w wieku póĹşniejszym.więcej


54. SKĄD SIĘ BIERZE AUTYZM
Od momentu opisania pierwszego przypadku autyzmu trwa spór o genezę tej choroby. Spektrum objawów obserwowanych u osób z autyzmem jest na tyle szerokie i nie jednoznaczne, że do dziś nauce trudno jest przedstawić spójną teorię psychologicznych podstaw autyzmu. wiecej55.BIOLOGICZNE PODŁOŻE AUTYZMU

kursorem proszę podnieść napisy tak by się nie dublowały
56.NOWE KRYTERIA DLA AUTYZMUwiecej


57. TEORIA UMYSŁU W ZESPOLE ASPERGERA
Częściej dotyka chłopców niż dziewczynki. Nie do końca wiadomo, czy jest oddzielnym schorzeniem czy łagodniejszą formą autyzmu lub przynajmniej należy do jego spektrum czytaj wiecej

58.PRZYCZYNY AUTYZMU - ciag dalszy
Wiedza o przyczynach autyzmu staje się coraz bardziej pożądana i istotna dla rosnącej liczby rodzin. Rozpowszechnienie tego zaburzenia wzrosło bowiem w latach 2006-08 szacunkowo o 23 proc., czytamy w raporcie, który w ostatnim tygodniu opublikowały Centra Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie.więcej


59. SZCZĘŚCIARZE60. WYDAWNICTWA DOTYCZĄCE AUTYZMU
przejrzyj sa ciekawe pozycje


61. AUTYZM A UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE
Wielu rodziców zastanawia się, czy po diagnozie autyzmu może okazać się coś jeszcze?. Niestety tak-w przypadku dzieci autystycznych(z wyraĹşnym odróżnieniem od dzieci z Zespołem Aspergera) należy się spodziewać opóĹşnienia umysłowego bądĹş upośledzenia umysłowego... więcej


62.OKREŚLENIA I SYMBOLE W DIAGNOZIE
Całościowe zaburzenia rozwoju Pojęcie to zwykle używane jest do określenia całej gamy zaburzeń związanych z triada rozwojową pod postacią społecznej interakcji, komunikacji oraz wyobraĹşni. Triada ta powiązana jest z pełną sztywnością w zachowaniu. zajrzyj


63.FAŁSZYWE HORMONY
Niektóre substancje występujące w naszym środowisku działają jak fałszywe hormony i mogą mieć związek z częstszym występowaniem ADHD czy autyzmu - mówi w rozmowie z PAP neurobiolog. czytaj

64.DONIESIENIA ZE ŚWIATAbiologia-blog Paweł Pflegel


65.PIERWSZE SYMPTOMY ZESPOŁU ASPERGERA - wywiad z dr. Gardzielem
Różnica między autyzmem a zespołem Aspergera zasadniczo polega na tym, że dzieci autystyczne tworzą “swój świat" w obszarze stymulowanych przez nie doznań zmysłowych, a dzieci z zespołem Aspergera odgradzają się od naszego świata przez specyficzną izolowaną aktywność intelektualną więcej


66.NIEKTÓRE NASTĘPSTWA AUTYZMU SĄ ODWRACALNE
Szwajcarscy naukowcy deklarują, że udało im się odwrócić niektóre zmiany w neuronalnych obwodach mózgu spowodowane przez autyzm. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie "Science". więcej


67.DZIEWCZYNKI NIE CHORUJĄ NA AUTYZM
Powszechnie uważa się autyzm za "chłopięcą przypadłość" - cierpią na tym dziewczynki, które są lekceważone, błędnie diagnozowane i odsyłane od lekarza do lekarza. więcej


68.TEORIA UMYSŁU - usta w podkówkę
Szkolny korytarz. Chłopiec podchodzi do grupy kolegów i coś do nich mówi. Oni wstają, a na odchodnym rzucają: - A w ogóle, to się zamknij. Chłopiec rozgląda się niepewnie i szuka pomieszczenia lub szafy, w której miałby się zamknączytaj całość


69. UKŁAD ODPORNOŚCI
Układ odpornościowy dzieci z autyzmem, zachowuje się nietypowo, w porównaniu z układem odporności zdrowych dzieci, reaguje na przykład słabiej na obecność bakterii. Wyniki badań, o których informuje serwis internetowy “EurekAlert”, zostały zaprezentowane przez amerykańskich naukowców w czwartek (05.05) na 4. Międzynarodowym Spotkaniu nt. Badań nad Autyzmem w Bostonie. czytaj


70.ZABAWY
Myśląc o zabawie autystycznego dziecka, musimy pamiętać, że podejmowane przez nie stereotypowe czynności nie mogą być traktowane jako właściwa rozwijająca rozrywka. W trosce o nasze dziecko musimy podjąć trud nauczenia je odpowiednich dla niego zabaw.
czytaj


71.NOWE GENY AUTYZMU.
Naukowcy bliżej odkrycia genetycznych tajemnic autyzmu. Tygodnik "Nature" publikuje właśnie trzy prace na ten temat. Badacze odkryli trzy kolejne geny, których mutacje mają związek z zaburzeniami tak zwanego spektrum autystycznego. Mają też nowe informacje dotyczące przyczyn, dla których autyzm częściej pojawia się u dzieci starszych rodziców. czytaj

72.CIĄGLE PÓĹšNO DIAGNOZUJEMY
Standardowo autyzm diagnozuje się zazwyczaj u dzieci około 3 roku życia. Tymczasem, zdaniem specjalistów, to bardzo póĹşny moment na rozpoczęcie terapii. Objawy autyzmu można i powinno się rozpoznawać już u 8-miesięcznych maluchów. więcej


73.NADMIAR BODĹšCÓW

/a>

74.LITERATURA DOTYCZĄCA AUTYZMU zamówisz i kupisz


75.NOWY SPOSÓB DIAGNOZOWANIA AUTYZMU
76.AUTYZM-RELACJE RODZINNE
Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie wpływu faktu posiadania dziecka autystycznego na funkcjonowanie rodziców i całej rodziny. Wpływ ten zdecydowanie został potwierdzony... więcej


77.AUTYZM BEZ FIKCJI!
26 marca (wtorek) o godzinie 22.50 na antenie TVP 2 w ramach cyklu "Świat bez fikcji" będziecie mogli obejrzeć dokument “Autyzm - miłość ponad wszystko” (Extreme Love). Oglądajcie
78.CHEMIKALIA A POWAŻNE ZABURZENIA
Używane na co dzień chemikalia wytarzane przez przemysł mogą być współodpowiedzialne za wady wrodzone, niektóre nowotwory oraz zaburzenia psychiczne – przekonuje w najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). więcej


79. DOROŚLI AUTYSTYCZNI
Najlepsze wyniki daje terapia zajęciowa, która prowadzi do zmiany w funkcjonowaniu, lepszego kontaktowania się z innymi, radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego. Osoby z cięższymi rodzajami autyzmu, znajdujące się pod opieką psychiatry, mogą korzystać z farmakoterapii objawowej. czytaj


80.AUTYZM A RODZINA.
W ciągu 2-4 lat rodzina stopniowo przystosowuje się do chorego dziecka i zaczyna akceptować jego chorobę. Jednak te pierwsze lata są szalenie trudne – w takich domach dochodzi do wielu konfliktów, czasem nawet rozejścia się małżonków. czytaj

81.AUTYZM WYSOKOFUNKCJONUJACY I ZESPÓŁ ASPERGERA
to zaburzenie czy odmienność?
Celem tego artykułu jest ustalenie czy AS – Syndrom Aspergera czy też HFA – autyzm wysokofunkcjonujący – muszą koniecznie być postrzegane jako zaburzenia, czy też można je po prostu nazywać odmiennościami. Z moich rozważań wypływają następujące wnioski:więcej


82.KOMÓRKI MACIERZYSTE SPOSOBEM NA AUTYZM?
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej klinik na terenie Chin, Rosji, czy Ukrainy, które oferują leczenie osób z chorobami, jak dotąd uznanych za nieuleczalne. Doskonałym przykładem takich chorób jest zaburzenie rozwojowe określane mianem autyzmu. Według instytutu z Sacramento samo leczenie z użyciem komórek macierzystych może umożliwić wykazanie, czy autyzm jest chorobą autoimmunologiczną. więcej

83.BIOMARKERY AUTYZMU
...wyniki badań szwedzkich naukowców dają nadzieję na opracowanie skutecznego i szybkiego testu diagnostycznego bazującego na analizach krwi.
więcej

84. INTROWERTYCY SA AUTYSTYCZNI?
Kilka lat temu, kiedy czytałam trochę o introwersji oraz o autyzmie, zauważyłam, że mają ze sobą bardzo wiele wspólnych cech, z tym że w autyzmie cechy te są w dużo większym stopniu nasilone.
bardzo ciekawy artykuł

85.MÓZG DZIECI AUTYSTYCZNYCH REAKCJA NA SŁOWA
Badania przeprowadzone przez Uniwersytet z Waszyngtonu zajęły się tym, jak dzieci z różnym stadium autystycznym reagują na słowa. więcej

86.WIADOMO CO WYWOŁUJE AUTYZM
Naukowcy odkryli już genetyczne czynniki stojące za zaburzeniami autystycznymi, jednak dopiero niedawno udało się ustalić przyczynę pojawiania się wadliwych genów.czytaj

87.BĘDĄ TESTY NA AUTYZM
Prof. Courchesne zapowiada, że w ciągu dwóch lat jego zespół skończy pracę nad prostym testem z krwi, który będzie potwierdzał lub wykluczał ryzyko autyzmu.
czytaj

88.BADANIA NAD PRZYCZYNAMI AUTYZMU nie mają końca
Naukowcy badający dwie pozornie niepowiązane choroby - autyzm i raka - nieoczekiwanie dokonali zaskakującego odkrycia. Niektóre osoby z autyzmem mają zmutowane geny sprzyjające zachorowaniom na raka lub nowotwór, które najwyraĹşniej powodują ich chorobę mózgu. więcej


88.TATO JESTEŚ WAŻNY89.AUTYZM - ZAMKNIĘTY W UMYŚLE I CIELE
Izolacja, brak kontaktu z rówieśnikami, małomówność, problemy z wyrażaniem emocji – to najczęstsze objawy autyzmu. Jednak ta dolegliwość związana jest nie tylko ze sferą psychiki dziecka. Może też wynikać z osłabienia układu odpornościowego i trawiennego, dlatego terapię coraz częściej uzupełnia się stosując leczenie biomedyczne. czytaj


90. ZESPÓŁ ASPERGERA TO NIE CHOROBA
Jak podkreślają goście Trójki, zespół Aspergera nie jest chorobą, a zaburzeniem neurorozwojowym. - Sprawia, że mózg osób, których ono dotknęło, pracuje trochę inaczej. Przekłada się to na ich funkcjonowanie w życiu codziennym, ale nie należy tego rozumieć jako chorobę – tłumaczy terapeutka Maria Jędral. czytaj

91.AUTYZM a szczepionki
Być może rosnąca ilość dzieci z autyzmem, a także astmą i nadpobudliwością może być spowodowana zwiększonym wykorzystaniem paracetamolu (acetaminophenu) przed i po szczepieniu.
wiecej

92.Toksyczne chemikalia wzmagające autyzm
Artykuł ten jest jednym z 5, które sugerują silną korelację pomiędzy toksycznymi chemikaliami a autyzmem. Według grupy badaczy (National Academy of Sciences), 3% wszystkich zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, takich jak autyzm i ADHD powodują toksyczne związki pochodzące ze środowiska,
więcej

93.Depresja,schizofrenia i autyzm mają wspólne podłoże?
...naukowcy stwierdzili, że znane nam zmiany genetyczne odpowiedzialne są za 17-29% przypadków schizofrenii, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, autyzmu i ADHD. Dodatkowo, okazało się, że ryzyko rozwinięcia jednego z tych schorzeń ściśle związane jest z możliwością zachorowania na inne. czytaj

94.Test na autyzm
Prosty test na autyzm - kilka pytań, które pomogą stwierdzić, czy dziecko nadaje się do dalszej obserwacji więcej

95.Wczesna diagnoza 2 miesiąc życia
Uczeni z USA doszli do wniosku, że sposób, w jaki dwumiesięczne niemowlę przygląda się ludzkim twarzom, może być wskazówką, że cierpi ono na autyzm. Wyniki pracy opublikowane w piśmie "Nature" dają nadzieję na wcześniejszą niż dotychczas interwencję lekarzy, a co za tym idzie - większą szansę na lepszy rozwój dziecka.więcej

96. Kiedyś było "gdzie diabeł nie może..."teraz gdzie człowiek nie może tama robota pośle.
Roboty pomagają nam w przemyśle czy walce z terrorystami. Mało kto jednak wie, że pomagają też dzieciom z autyzmem. Roboty humanoidalne dostarczają mniej bodĹşców niż człowiek, dlatego dla dzieci autystycznych komunikowanie z nimi jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i ma działanie terapeutyczne.
czytaj

97.Czym jest Biofeedback- w Polsce często stosowany
EEG Biofeedback to nowoczesna technologia usprawniająca działanie mózgu poprzez wzmacniane pożądanych częstotliwości fal mózgowych. więcej

98."Akademia specjalistów"Film w przystępny sposób pomaga zrozumieć, czym jest autyzm.


99. piękny film o miłości rodzicielskiej
Opowieść ojca. Przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu to prawdziwa historia o sile miłości. Gdy u kilkuletniego Rowana wykryto autyzm, jego ojciec Rupert - dziennikarz i autor książek podróżniczych - postanowił, że nie podda się bez walki. Długo próbował różnych form terapii, jednak bez skutku. Pewnego dnia przypadkiem odkrył, że jego syn nawiązuje wyjątkową więĹş ze zwierzętami. Wtedy postanowił zrealizować szalony plan - zabrać dziecko do krainy szamanów, nieskażonej przyrody i stad dzikich koni - Mongolii.100. 5 aplikacji mobilnych dla dzieci z autyzmem
Za wykorzystaniem technologii mobilnych wśród dzieci chorych na autyzm przemawia wiele argumentów... http://symetria.pl/blog/artykuly/5-aplikacji-mobilnych-dla-dzieci-z-autyzmem/#sthash.3RDBuyLY.dpuf bardzo ciekawe

101.Wczesne wykrywanie autyzmu
Ostatnie badania amerykańskich naukowców, finansowanie przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH), wskazują, że do wczesnego wykrywania autyzmu może służyć analiza kontaktu wzrokowego dziecka z osobami dorosłymi. czytaj

102. Teoria umysłu
Kwestia testowania teorii umysłu jest bardzo ciekawa nie tylko ze względu na pomysłowe zadania, jakie badacze przez lata stawiali przed dziećmi, ale też wątpliwości, budzone przez ich interpretacje, o których opowiemy póĹşniej. więcej

103.Badania podważające test "teorii umysłu"
Ciekawym głosem w dyskusji są wnioski z testu fałszywej fotografii. Jego autorka, Deborah Zaitchik, zaprojektowała go jako analogię do testu fałszywych przekonań: sprawdza on rozumienie niementalnych, zewnętrznych, możliwych do zaobserwowania reprezentacji. więcej

104.propozycja testu w badaniach przesiewowych
Zadanie pull-to-sit, czyli podnoszenie dziecka z pozycji leżącej do siedzącej przez ciągnięcie za rączki sprawdza, czy potrafi ono dostosować głowę do zmian w ułożeniu reszty ciała. Jest to kluczowy element kontroli postawy. Nieprawidłowości w jej zakresie we wczesnym dzieciństwie zakłócają prawidłowy rozwój sensomotoryczny.czytaj

105.Zanikający kontakt wzrokowy wczesnym objawem autyzmu
Zmniejszająca się częstotliwość kontaktu wzrokowego z opiekunem u dzieci w wieku od 2 do 6 miesięcy może pozwolić na przyspieszoną diagnozę autyzmu - informuje czasopismo "Nature". więcej

106.Autyzm-co się za tym kryje
Badania prowadzone nad związkiem genów z autyzmem poszerzają naszą wiedzę na ten temat oraz mogą ułatwiać diagnozę i pracę z osobami autystycznymi. czytaj

107.Czy na pewno przełomowe badania
Od jakiegoś czasu coraz większą popularność wśród neurobiologów zdobywała hipoteza, którą można nazwać koncepcją "wzburzonego mózgu". Chodzi o to, że u osób cierpiących na autyzm mózg wydaje się być nadmiernie pobudzony. więcej

108. Dlaczego dzieci z autyzmem wycofują się
Nasze wyniki sugerują, że dzieci autystyczne nie są zainteresowane kontaktami społecznymi, bo w stanie spoczynku ich mózgi generują więcej danych. czytaj

109. Czy dzieci autystyczne potrafią kłamać
Nabycie umiejętności celowego oszukiwania innych stanowi bardzo ważny krok w rozwoju poznawczym i społecznym dziecka, związany z kształtowaniem teorii umysłu . więcej

110. Czy dzieci autystyczne odgadują intencje
trudności w naśladowaniu, które przekładają się na utrudnione nabywanie kolejnych umiejętności, obserwuje się u dzieci z autyzmem od dawna, zwykle na podstawie prostych, pozbawionych znaczenia gestów. więcej

111. DSM V klasyfikacja chorób i zaburzeń autystycznych
Zaburzenie autystycznego spektrum, według zrewidowanej wersji DSM-5, zaproponowanej przez American Psychiatric Association, będzie obejmować tylko dwie domeny, będące scaleniem obowiązujących aktualnie trzech domen: a) Deficyty społeczno/komunikacyjne b) Uporczywe zainteresowania i powtarzalne zachowaniaczytaj

112. Jak diagnozować ZA.
Dziecko z zespołem Aspergera nie potrafi we właściwy sposób odbierać informacji za pomocą zmysłów - może być nadwrażliwe lub podwrażliwe sensorycznie. Jeśli cokolwiek cię zaniepokoi w zachowaniu twojego dziecka, warto się skonsultować ze specjalistą - psychologiem, psychiatrą, neurologiem, pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.więcej

113.Jak rozpoznać ZA
Pierwsze symptomy sugerujące zespół Aspergera mogą pojawić się już w okresie niemowlęcym. Dzieci z tym zaburzeniem mogą być lękliwe i płaczliwe, wykazywać nadmierne lub niedostateczne reakcje na bodĹşce dĹşwiękowe, zapachowe, dotykowe. Mogą być też nadruchliwe i bardzo absorbujące.wiecej

114. Drzewko dendrytyczne a autyzmZrozumienie sposobu, w jaki neurony rosną, zmieniają się i organizują, może być kluczowy w kontekście leczenia poważnych chorób neurologicznych, np. autyzmu czy epilepsji. dalej

115.Wiele jest takich osób, którym nie dajemy szansy.
116.Ilu ich jest
Mówienie metaforami do osób autystycznych jest jak rozmowa z niewidomymi o kolorach. Osoby takie bowiem przyjmują do wiadomości to, co usłyszały, nie doszukują się w komunikatach ukrytych znaczeń. Nie rozumieją ironii ani złośliwości. Mają też wielkie problemy z odczytywaniem mowy ciała.czytaj

117. Rozmowa z Joanną Grochowską - Synapsis118. Czynniki środowiskowe
Po przeanalizowaniu ponad 2 milionów przypadków naukowcy wyodrębnili dwie główne przyczyny występowania tej choroby: dziedziczność, związana z czynnikami genetycznymi, oraz czynniki środowiska rodzinnegoczytaj

119. Kto z nas nie ma zespołu Aspergerazobacz

120.Autyzm a zanieczeszczenia
Wyniki tych badań pokrywają się z wnioskami, do jakich doszli badacze z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii, którzy odkryli, że autyzm rozwija się aż trzy razy częściej u dzieci urodzonych na terenach silnie zanieczyszczonych i zurbanizowanych niż u tych, które przyszły na świat i pierwsze lata spędziły w czystszym otoczeniu.czytaj

121.Przyjazn jest możliwa
zaburzenia ze spektrum autyzmu, wpływające na umiejętności społeczne i komunikacyjne dzieci, przyczyniają się do trudności w budowaniu relacji z innymi ludĹşmi. W przedstawionym artykule badacze skupili się na szczególnie ważnej relacji, jaką jest przyjaĹşń, odkrywając zarówno różnice w porównaniu do dzieci typowo rozwijających się, jak i budzące optymizm podobieństwa. czytaj

122.Nadzieja ma skutki uboczne
Znany od blisko stu lat lek przeciwko śpiączce afrykańskiej może pomóc w leczeniu objawów autyzmu. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego ogłosili wyniki prowadzonych na myszach badań Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/nauka/news-lek-na-spiaczke-pomoze-w-terapii-autyzmu,nId,1444646#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefoxczytaj

123.Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami z ZA do pobrania zobacz i pobierz.

124.Estrogen a autyzm więcej

125.Autyzm w neurologii-prezentacja. obejrzyj


126.Zespół Aspergera prezentacja. zobacz

127.Teoria "intensywności świata" - przeciążenie sensoryczne. Teoria już teraz stanowi poważne wyzwanie dla modelu zaburzenia polegającego przede wszystkim na braku empatii lub na problemach społecznych. czytaj

128.Jak się diagnozuje autyzm. czytaj

129. Metoda DRI/Floortime
Skrót DIR oznacza The Developmental, Individual Difference, Relationship-based Model czyli Model Rozwojowy uwzględniający Indywidualne Różnice, oparty na Budowaniu Relacji. DIR jest modelem wspierania rozwoju osób z autyzmem bliskim podejściu rozwojowemu. Główną metodą w modelu jest Floortime, dlatego model jest nazywany często DIR/Floortime. Floortime= floor – podłoga, time – czas, tłumaczone jako czas podłogowy/czas na podłodze. szczegóły

130. Mocne strony Zespołu Aspergerawięcej


131. Przyczyny wzrostu diagnoz autyzmu.
Ciekawe są wnioski z badań, prowadzonych na Pennsylvania State University, dotyczących przyczyn wzrostu ilości diagnoz autyzmu. więcej